CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN NGĂN CHẶN KỊP THỜI TÌNH TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

234.GDĐT. Vv tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường_Da ky