CÔNG VĂN VỀ VIỆC RÀ SOÁT CẬP NHẬT DỮ LIỆU, THÔNG TIN CỦA HÓC INH MẦM NON, LỚP 5, LỚP 9 NĂM HỌC 2022-2023 TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH

259.PGDĐT.Vv rà soát,cập nhật dữ liệu, thông tin của học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5 và lớp 9 năm học 2022-2023 trên cơ sở dữ liệu ngành