CÔNG VĂN VỀ VIỆC LỖ HỔNG BẢO MẬT ẢNH HƯỞNG CAO VÀ NGHIÊM TRỌNG TRONG CÁC SẢN PHẨM MICROSOFT CÔNG BỐ THÁNG 2 NĂM 2023

158.CATTT-NCSC.Vv lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản Microsoft công bố tháng 02.2023