CÔNG VĂN VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ

90.PGDDDT. Vv hưởng ứng phong trào Tế trồng cây đời đời nhớ ơn và báo cáo số liệu cắt tỉa cây xanh của đơn vị