CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ BA, NĂM 2023

216.PGDĐT. Vv đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023