CÔNG VĂN VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG RONG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TẠI CÁC CỔNG TRƯỜNG HỌC

93.UBND-GDĐT. CV chấn chỉnh hoạt động bán hàng bán rong và đảm bảo an toàn giao thông tại các cổng trường học