CÔNG VĂN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2023/NQ-UBND CỦA HĐND THÀNH PHỐ

1937.UBND-GDĐT. vv triển khai thực hiện Nghị quyết số 03.2023.NQ-HĐND của HĐND Thành phố