CÔNG VĂN THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI CÁC CƠ SƠ GIÁO DỤC

899.PGDĐT. Vv thực hiện đợt cao điểm phòng chống SXH tại các cơ sở GD trên địa bàn huyện TT