CÔNG VĂN TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN VĂN HÓA, CHẤN CHỈNH MỘT SỐ HÀNH VI THIẾU CHUẨN MỰC TRONG TRƯỜNG HỌC

247. tăng cường thực hiện văn hóa, chấn chỉnh một số hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học