CÔNG VĂN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

57.PGDĐT. Vv tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện