Công văn số: 320/UBND-KGVX và 302/TTr-SGDĐT- Vv cho học sinh các khối lớp 1-6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học.

Tin bài khác: