CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU CHI NĂM HỌC 2023-2024

1938.UBND-GDĐT. Vv hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024