CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ SỬ DỤNG GIẢI PHÁP KÝ SỐ TẬP TRUNG

293-huong_dan_ky_so_tap_trung.signed-3