BIÊN BẢN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NIÊM YẾT CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2023

Biên bản về việc thực hiện niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023