BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ THÁNG 9 NĂM 2022

BB họp giao ban BCĐ thực hiện chuyển đổi số Tháng 9 năm 2022b