BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ THÁNG 11 NĂM 2022

BB họp giao ban BCĐ thực hiện chuyển đổi số Tháng 11 năm 2022