BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ THÁNG 3 NĂM 2024

Biên bản họp giao ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tháng 3