BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ THÁNG 01 NĂM 2024

Biên bản họp giao ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tháng 1