BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH, RÀ SOÁT TIÊU CHUẨN HỒ SƠ VÀ ĐỀ XUẤT DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU

Báo cáo về việc thực hiện thẩm định, rà soát tiêu chuẩn hồ sơ và đề xuất danh sách đủ điều kiện xét thăng hạng.