CÔNG VĂN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BTC GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH HUYỆN THANHT RÌ NĂM HỌC 2023-2024

1089.PGDĐT.Vv thực hiện các quy định của BTC Giải điền kinh học sinh huyện TT năm học 2023-2024